دسترسی سریع
جمعه ٢٨ خرداد ١٤٠٠
En


معاون پژوهشی مرکز

 

دكتر كاظم عباس زاده گودرزي

رشته تخصصي:   بيوتكنولوژي دارويي

مرتبه علمي:   استاديار

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تلفن تماس :44018383

پست الکترونیک:
Goudarzi63@Gmail.com