دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١
En


آزمایشگاه درد و اعتیاد

از دیگر ازمایشگاه های فعال مربوط به فیزیولوژی می باشد که شامل بساط زیر می باشد:

- بساط ثبت تک واحدی از مغز و نخاع
- (Single Unit Reording) ایجاد مدل حیوانی درد نوروپاتی
- (CCI, SNL, SNI) بساط های ثبت فعاليت های رفتاری
-  فون فری (آلودینیای مکانیکی)
- تست پس کشیدن دم
- (Tail Flick)
- تست فرمالین
- تست CCP
- تست روتارد (Rota-rod)
- تست زمینه باز(Open Field)
- ماز بعلاوهای مرتفع (Elevated Plus Maze)