دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١
Enردیف عنوان فارسی طرح تاریخ تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه کد رهگیری
1 نقش گیرنده 5HT1A در اثر بخشی والپروئیک اسید( VPA) بر تغییرات هورمون های جنسی (FSH، LH، پروژسترون، تستوسترون و استرادیول) در موش های صحرایی مدل صرعی کیندلینگ، ناشی از تزریق پنتیلین تترازول 1399/02/24 98077
2 به کارگیری روش جدید استخراج الکتروغشایی همراه شده با دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و بهینه سازی طرح مرکب مرکزی به منظور اندازه گیری و تعیین مقدار آمین های بایوژن در نمونه های ماء الشعیر غیر الکلی موجود در بازار سبزوار 1399/06/26 99113
3 تعیین مقدار هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی در محصولات لبنی موجود در بازار سبزوار با به کارگیری روش موثر و انتخاب پذیر ریزاستخراج به همراه دستگاه کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی 1399/06/26 99114