دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١
En


معاون پژوهشی مرکز

 

دكتر كاظم عباس زاده گودرزي

رشته تخصصي:  زیست فن اوری پزشکی

مرتبه علمي:   استاديار

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تلفن تماس :44018383

پست الکترونیک:
Goudarzi63@Gmail.com

ادرس پستی

سبزوار بلوار شهدای هسته ای بالاتر از شهدای گمنام پردیس دانشگاه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فن اوری بلوک   دوم آزمایشگاه سلولی  و مولکولی